Üvercinka

Üvercinka Cemal S Reya, Ilk Kitab VercinkaDe Kt Nda,Ya Nda, Ilk Iiri Ark S Beyaz Daha Be Y L Nce Yay Mlanm Gen Bir Airdi Bu Kitapla A C L T Rk Iirinin En Ok Konu Ulan, En Ok Tart Lan Ak Mlar Ndan Kinci Yeni Nin Nc Lerinden Biri Olaca N Ne Kendisi Ne De Bir Ba Kas BilebilirdiLirik, Erotik, Ideolojik S Cak, T Ls Ml Ve L Ms ZT Rk Iirinin Kav Ak Noktas Nda, Tek Ba Na Ayakta Duran Bir Kitap

He graduated from the Political Sciences Faculty of Ankara University He was the editor in chief of the Papirus literary magazine Cemal S reya is a notable member of the Second New Generation of Turkish poetry, an abstract and postmodern movement created as a backlash against the popular based Garip movement Love, mainly through its erotic entity, is a popular theme of S reya s works S re

❄ [EPUB] ✼ Üvercinka By Cemal Süreya ➝ – Uc0.info
 • Paperback
 • 64 pages
 • Üvercinka
 • Cemal Süreya
 • 21 July 2018

10 thoughts on “Üvercinka

 1. says:

  Sizin hi baban z ld m benim bir kere ld , k r oldum..y kad lar,ald lar g t rd ler,Babamdan bunu beklemezdim bunu,k r oldum.

 2. says:

  imdi bir g vercinin u u unu b l yoruzG ky z n n o me hur mavili inde

 3. says:

  Adam y ld zlara basa basa y r d nk biraz nce ya mur ya m t imdi sen kalk p gidiyorsun Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gitsinler.Oysa ben senin g zlerinsiz edemem bilirsinBen b t n h z nleri denemi im kendimdeBir bir denemi im b t n kelimeleriYeni s zler buldum bir nice seni g rmeyeliDaha geni bir g ky z nde soluk ald racak iire Ne g zel ok be endim Ben mr mde a k nedir bilmedim

 4. says:

  iir insan hi olmad m zmeye al rken ba m zonkluyor bazen Ama insanlar n neden taparcas na airden bahsetti ini anlad m Etkilendim Afrika hari de il.

 5. says:

  G l n tam ortas nda a l yorum Her ak am sokak ortas nda ld k e n m arkam bilmiyorum Azald n duyup duyup karanl kta Beni ayakta tutan g zlerinin nce ellerin vard yaln zl mla benim aramda Sonra birden kap lar a l verdi ard na kadar Sonra y z n ard ndan g zlerin dudaklar n Sonra her ey k p geldi Y ld zlar k yamet gibiydi kald r mda nk biraz evvel ya mur ya m t G zlerin sabah n sekizinde bana a k Ne g nah i lediysek yar yar ya imdi sen kalk p gidiyorsun.Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gitsinler.Oysa ben senin g zlerinsiz edemem bilirsin.Seni bir kere psem ikinin hatr kal yordu ki kere peyim desem n boynu b k k Ben nerede bir ift g z g rd mse,tuttum onu g zelce sana tamamlad m.Sen binlerce ya ayas n diye yapt m bunu ncecik bir kitap ama gelin g r n ki tutamad m kendimi neredeyse tamam n not ald m bir k eye.Nas l g zel s zler,nas l derin c mleler Etkilenmemek elde de il.

 6. says:

  Dikkate ayan m sralar olsa da iir mefhumu olarak yak n durdu um bir yer de il Cemal S reya iirleri Bir m sra daha s ylesek sanki her ey d zelecek

 7. says:

  imdi sen kalk p gidiyorsun Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gitsinler.Oysa ben senin g zlerinsiz edemem bilirsinx x x nce bir ellerin vard yaln zl mla benim aramdaSonra birden kap lar a l verdi ard na kadarSonra y z n onun ard ndan g zlerin dudaklar nSonra her ey k p geldiBir korkusuzluk ald y r d evremizdeSen kard n utanc n duvara ast nBen masan n st ne kodum kurallar Her ey i te b yle oldu nce

 8. says:

  3 vers n 4 n x tri qal r, 4 vers n 5 in boynu b k l r.

 9. says:

  Tomas Sedlacek, Descartes ile matematik ve mekani in , akl n ve ak lc l n ve hatta ger e in simgesi haline geldiklerini s yl yor Toplum modelleri, ekonomi matematik ile kurgulan yor derken, Heidegger in iirde ikamet eden insan yerine matematikte ikamet eden insan n geldi ini s yl yor Belki matematikten ziyade mekanik ve rasyonel bak n, duygular bast r p, akl n kalbe bask n geldi ini s ylemek daha anla l r Ancak tekrar tekrar tecr be edilen duygular n , sertle ip rasyonel kal plar hatta de i mez dogma Ve inan lara d n t d ncesini masaya koyunca , konu tam sohbetlik hale d n yor Bu masada , airlerin taraf nda muhtemelen Cemal S reya oturup, asl nda akl n nas l da duygunun , iste in esiri oldu unu kendi diliyle anlat rd Ne de olsa , istasyonda tren olsa da biraz ,o bazen istasyonu bulamayan adamd G ky z n katlay p bir k eye koyan , y ld zlar kald r ma d ken Belki de insan olarak as l z m z olan duygular m z Sizin hi baban z ld m , benim bir kere ld k r oldum dedi inde beraber l p gitmi , bizi de hayata ve ger e e k r etmi ti Her ne ise de , bazen iir okuyup oradaki ikametgaha d nmekte, bir nefes almakta fayda var Belki de onun dedi i gibi hepimiz sadece birer resimiz O zaman bu tela niye vercinka 1958 bas ml ilk kitab Ve yukar daki ili tirmeler , kitaptaki iirlerden ilhaml.

 10. says:

  Tum renkleri birlestiren beyaz ve ciplak kadinlar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *