Evvel Zaman

Evvel ZamanEn sevdi im filmlerden birinin mutfa na g t ren kitap tarafl bir 5 y ld z Nuri Bilge Ceylan n Bir Zamanlar Anadolu da filmi benim i in bir ba yap tt r Son d nem T rk sinemas n n en iyi filmlerinden biri, t m zamanlar listelerine de girebilecek bir film te Evvel Zaman, filmin senaristlerinden olan Ercan Kesal n filmin yap l s recini anlatt kitab Oyuncu ve mekan se imleri, senaryodaki de i iklikler, ekim s recinde ya anan olaylar gibi konular okuyabilirsiniz Ben nce kitab okuyup sonra filmi izledim ama siz benim gibi yapmay n nce film sonra kitap yap n ki filmle ilgili spoiler yemeyin. Evvel Zaman, Bir Zamanlar Anadolu da filminin ekilme anlar na, hem bir y netmenin hem bir senaristin hem de bir oyuncunun bak a s yla tan kl k ediyor Ercan Kesal t m bu apkalar s ras yla takarken, okuyucuyu da filme her seferinde farkl bir g zle bakmaya ba l yor Bir Zamanlar Anadolu da filminin varolu ser venini samimi bir dille okuyoruz Ancak kitap, yaln zca bu filme ait ya ananlar aktarmakla kalm yor, NBC filmlerinini olu um evresini de g zler n ne seriyor. Nuri Bilge Ceylan n , Cannes da j ri b y k d l alan Bir Zamanlar Anadolu da filminin yarat m s recini hikayenin sahibinden, yani Ercan Kesal n g ncesinden g r yoruz Filmi benim gibi ba ucuna alanlar i in, hayran olduklar filmin mutfa na bir nevi konuk olma imkan vermesi a s ndan de erli ve okunmas gereken bir kitap. Sinemayla, senaryo yaz m yla, film yap m yla, ya da zellikle Nuri Bilge Ceylan n filmleriyle ilgilenen okurlar i in bulunmaz bir kitap Ercan Kesal n yazd bu kitap Ya anm ger ek bir hikayeden uyarlanan bir filmin, fikir a amas ndan senaryo yaz m na, oyuncu se iminden ekim a amalar na kadar hepsi ad m ad m, bir g nce eklinde ele al n yor Kitap fikrin olgunla mas n , hikayenin yeniden ve yeniden kurgulanmas n , yaz lan senayonun ekim ncesinde ve s ras nda oyunculardan mekana pek ok etken taraf ndan nas l de i tirilmesini, stelik bunun ba lang taki ger ek hikayeden nas l uzakla t n ya da ona yeniden nas l yakla t n da g zler n ne seriyor Kitab n benim a mdan en a rt c yanlar ndan biri, Ercan Kesal n ger ek i kurmaca metinlerini bilen, yk lerini, gazete yaz lar n okuyan biri olarak sanat ile ilgili g r lerinin bu ger ek i tavr ndan ne kadar uzak oldu unu g rmek oldu Kesal, kitapta, Tarkovski ninBir sanat eserinin d zeyi, ifade etti i fikir ne kadar derinlere g m lm se ve ne kadar iyi saklanm sa o kadar iyidireklindeki c mlesini al nt l yor Bu c mle, Kesal n bir s redir birlikte al t Nuri Bilge Ceylan sinemas n n da zeti gibi Sanat b yle tan mlayan bir ki inin yk lerinde, gazete yaz lar nda, konu malar nda bu kadar yal n, ger ek i olmas a rt c. yazar n samimiyetinden ok etkilendim bir kitap oldu Ancak baz b l mlerde filmin genel ak n etkileyebilecek kararlar n sebeplerini anlat lmas ama sonu lar n anlatamamas b y k bir eksiklik nsan n hem ayn ekilde Hayat n n her an n kaleme alas geliyor Ercan Kesal bu kitab nda, kendisininde rol ald Nuri Bilge Ceylan n n Bir Zamanlar Anadolu da filminin hik yesini, senaryosunun olu um a amas n ve ekim s recini anlatarak sizi ekiple birlikte filmin do um s recine ta yor Yazar kitap da a rl kl olarak filmle ilgili g zlemlerini ve duygular n aktararak asl nda a amal olarak filmin olu umuna k tutuyor. ok sevdi im Bir Zamanlar Anadolu filmi hakk nda daha ok bilgi edinmek isterdim ama kitab ok be enemedim sadece filmin i inde yer alanlar n anlayabilece i garip notlar eklinde ilerlemi ve nerede ne yediklerini anlatm Bir rp da bitirilen kitap ama ke ke daha uzun ve ayr nt l olsayd.. Sinema, Ger Ekli I Zaman Boyutunda Sabitlemi Tir Ve Sinemayla Birlikte Insan, Ilk Kez Zaman Durdurma, Yeniden Yaratma Ve Isterse Ona Geri D Nme Olana Na Kavu Mu Tur Zaman N Ger Ekli Ini Bir Film Eridi Zerinde Dondurabilen Sineman N G C N N Kayna , Zaman , Bizi Her G N Hatta Her Saat Saran Ger Ekli In Maddesine Z Lmez Ve Hakiki Ba Larla Ba Lamas D R Tarkovski Nsan N Vicdan Da Zamana Ba L D R Ve Yaln Z Onunla Var Olur Bellek Ise Vicdan Demektir Ve Unutmak Vicdans Zl K Sinema Unutmay Reddeden Bir Sanatt R Ve Bu Y Zden Ok K YmetlidirBu Kitap, Bir Film G Ncesidir Bir Zamanlar Anadolu Da Filminin Hik Yesini Konu Maya Ba Lad M Z G Nden Setin Sona Erdi I G Ne Kadar T M Ya Ad Klar M , G Zlemlerimi Ve Duygular M Yazd M Notlardan Olu Maktad R Filmin Senaristlerinden Biri Olarak, Bir Film Senaryosunun Nas L Ba Lay P De I Erek Evrildi Ini Ve Y Netmen I In Nas L Bir K Lavuz Haline D N T N De G Stermeye Al T M Zg N Bir Yol Hik YesidirFilmin Hik Yesinin Konu Uldu U Ilk G Nden Itibaren, Senaryoyu Al T M Z Her G N , Senaryodaki D N M Evrelerini, Oyuncu Se Iminde Ya Ad Klar M Z , Karar De I Imlerimizi Ve Bunlar Yaratan Ko Ullar , Kost M Hayallerimizi, Sete K R Kkale Keskin Gidi Imizi, T M Film Ekme S Recini Hepsini, Bir G Nce Halinde G Nbeg N Yazd M

1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacifi

[Download] ➽ Evvel Zaman By Ercan Kesal – Uc0.info
  • Paperback
  • 176 pages
  • Evvel Zaman
  • Ercan Kesal
  • Turkish
  • 14 December 2017
  • 9786053753780

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *