Ślady

Ślady To by a szybka lektura Mo e przeczyta am j za szybko, ale c.Oczywi cie by o to dobrze napisane, nie spodziewa am si niczego innego po Ma eckim Napisa to w bardzo dobry spos b i w do unikatowy Podoba mi si podzia na rozdzia y, kt re by y do kr tkie i rzeczowe Jednak jest to do uj ca pozycja i pomimo ciekawego uj cia, kt re mi si podoba o, stwierdzam, e zostan raczej przy weselszych pozycjach Og lnie polecam, je eli lubcie taki typ ksi ek i polecam jeszcze raz, bo Ma ecki pisze dobrze, nie jestem zawiedziona, e si gn am w ko cu po jego ksi k Moje 3 gwiazdki s podyktowane tym, e to nie jest m j faworyt ksi kowy.pzdr. 3.5HMMMM.S ysz c wszedzie te zachwyty nad Ma eckim si gn am w ko cu po jego powie wyb r akurat tej to przypadek i nie jestem ca kowicie przekonana To prawda, e ma on wrodzon atwo opowiadania historii, potrafi zaciekawi , potrafi pi knie operowa s owem i zmusza do refleksji Jednocze nie jednak odczu am t ksi k ledwie, ledwie za du o chaoosu ukrytego w adnych zdaniach, a za ma o w a ciwego mi ska Podoba o mi si jednak na tyle, e si gn po kolejne ksi ki i ostatecznie wyrobi sobie zdanie Na razie Ma ecki mnie ledwie drasn. Par dni temu sko czy em czyta lady , i akurat w tym samym czasie na YouTube na kanale Bukbuk pojawi si stosunkowo d ugi wywiad z autorem To, co Jakub Ma ecki mia do powiedzenia nie le zgra o si z moimi wra eniami ze lad w , ksi ki, kt r zacz em czyta przed wieloma miesi cami, ale od kt rej robi em sobie d ugie przerwy.Jest to pozycja troch podobna do Dygotu , kt ry znowu by nieco podobny do twardochowego Dracha , opisuj c wiele historii ludzi ze sob powi zanych rodzinnie, a przynajmniej spowinowaconych Ka da historia rozpoczyna si od mapy, dzi ki kt rej czytelnik mo e si zorientowa w miejscu akcji, i tak obserwujemy kolejne pokolenia ludzi yj cych w tym kraju, poznaj c podstawow prawd o spo ecze stwie ka dy cz owiek jest r ny, inny, jest indywidualno ci , kt rej nie spos b powt rzy , skopiowa ycie os b nawet stale stoj cych z boku, nie wpychaj cych si w bycie cz ci wi kszej spo eczno ci to tak e taki ma y wszech wiat wydarze , dramat w i rado ci.Mianownikiem cz cym historie, poza faktem poruszania si w obr bie pokole ludzi ze sob spokrewnionych, jest opis ycia od strony raczej niespecjalnie weso ej ogl damy ludzkie dramaty, niewiele rado ci Z tym, e nie s to dramaty w skali makro, a w a nie takie ma e, codzienne, sk adaj ce si na ycie cz owieka Niekt re z os b w og le mnie nie obesz y, inne wr cz przeciwnie, st d jak przypuszczam te przerwy w lekturze Ja nie potrafi ot tak, przewr ci strony i czyta o kolejnej postaci, kiedy ta poprzednia zrobi a na mnie tak du e wra enie, a jej historia pozostanie w g owie na d u ej.I kiedy czytam taki Dygot czy lady , my l sobie o autorze jak o kolejnym pisarzu, kt ry pr buje nam gdzie podprogowo pokaza e cierpienie jest w jaki spos b szlachetne Co dla mnie jest wierutn bzdur , co brzmi jak dorabianie ideologii, pr ba zrobienia z siebie aposto a czego lub kogokolwiek tam, wszystko jedno A tu ogl dam wywiad z Jakubem Ma eckim, w kt rym opowiada on rzeczy kompletnie odwrotne, nawet odrobin kpi c z cierpienia jako metody na co tam co tam, twierdz c, e jest cz owiekiem raczej radosnym, i e tylko pisze o takich smutnych sprawach, bo go interesuj I to mi si podoba, dla mnie to dodatkowy smak ksi ki, taki ma y bonus.Ju za kilka dni pojawi si kolejna ksi ka autora, zatytu owana Rdza I ju wiem, e nie b dzie weso a Mam nadziej , e w Legimi pojawi si ju w dzie premiery. Dla ka dego koniec wiata wygl da inaczej Za ka dym razem objawia si w inny spos b Czasem jest b yskiem szk a, a czasem pukaniem do drzwi Raz jest g o ny, a innym razem cichusie ki Tadeusz cho ginie na wojnie, nie umiera ca y Bo ena zostaje wiatowej s awy modelk , kt ra zawsze ucieka przed sam sob Ludwik ka dego dnia nie wie kim jest Jednak stara si y To tylko niekt rzy bohaterowie, kt rych losy tworz mozaik uczu wszelakich Gdy spotyka am si z tekstami o tej ksi ce, wszyscy wspominali z regu y z zachwytem poprzedni pozycje autora Dygot Osobi cie znam autora jedynie z t umaczenia List w niezapomnianych , wi c ta pozycja by a dla mnie bardzo intryguj ca Pierwsz rzecz za jak Ma ecki ma u mnie ogromnego plusa, s niezbyt d ugie rozdzia y Kt re podzielone s jeszcze na mniejsze podrozdzia y Po pierwsze, sprawia to, e lektura wr cz p ynie Wszystko dzieje si szybko, jednak bez przesady Nie jest to gonitwa, a dobrze wymierzona d ugo tekstu Po drugie, zw aszcza w przypadku tej ksi ki, oznacza to mnogo historii Ka dy rozdzia to opowie o innej osobie Inna historia ycia, zupe nie inne emocje, problemy czy troski.A najlepsze w tym wszystkim jest to, e te historie si przeplataj Bohaterowie kolejnych rozdzia w albo s spokrewnieni z poprzednimi lub kojarz ich chocia by z opowie ci Mo na by stwierdzi , e bohaterowie tworz swoje w asne, ma e spo ecze stwo Fakt jak ich historie si przeplataj , nadaj jakiego rodzaju autentyzmu ca ej tej opowie ci Jednak najwi kszy plus tej ksi ki jest zupe nie inny Poznaj c kolejne historie yciowe, zaczynamy dostrzega r norakie problemy i tragedie Ich rozmiar nie zawsze jest identyczny, jednak ka da z nich ma wp yw na bohatera Zupe nie jak w yciu, ka dy inaczej radzi sobie w sytuacji w jakiej postawi o go ycie lepiej lub gorzej.To bardzo autentyczna ksi ka O ludzkich problemach, pora kach i sukcesach lady s pozycj o yciu, daj c do my lenia Ma ecki stworzy portret ka dego z nas Ciebie, mnie czy kt rego z naszych s siad w Pokaza jak odmienne s ludzkie losy i jak mocno potrafi si przy tym zaz bia Bez dw ch zda jest to pozycja po kt ra a chce si si gn Tekst z Mam troch problem, by wypowiedzie si na temat tej ksi ki Sko czy am jej lektur dzi rano i mam mieszane uczucia.Oczywi cie, pi ro Ma eckiego nie zawodzi Ma fenomenalny styl Wysoki, mo e wr cz patetyczny po czony z potocznym, czasem wulgarnym Wsp gra to ze sob doskonale i sprawia, e przez ksi k dos ownie si p ynie Ca a historia od samego pocz tku mnie wci gn a Poszczeg lne rozdzia y to jakby elementy jednej uk adanki Na pierwszy rzut oka zdaj si nie pasowa , ale potem spostrzec mo na coraz wi cej po cze pomi dzy nimi.Skoro wi c ksi ka ciekawi, j zyk jest cudowny i ca o dobrze si czyta, sk d moje ale C By mo e wzi o si ono st d, e pomimo niewielkich rozmiar w baaardzo d ugo czyta am t ksi k Nie dlatego, e by a z a, ale e czyta am j tylko i wy cznie w komunikacji miejskiej, a i w trakcie lektury na jaki tydzie porzuci am j na rzecz innej A bior c pod uwag detale cz poszczeg lne historie i bohater w, ja szybko przesta am ogarnia kto jest kim i jakie ma po czenia z reszt postaci Kiedy dzi doczytywa am ostatnie 50 60 stron ci gle przy apywa am si na my li to on ju si pojawia ale gdzie to by a jego matka, czy kochanka, a mo e s siadka To mi troch odebra o przyjemno z czytania, ale zdaj sobie spraw z tego, e pewnie gdybym po kn a j na raz jednego wieczoru pewnie bardziej przypad aby mi do gustu, bo atwiej odnalaz abym si po r d powi za pomi dzy bohaterami.Nie do ko ca usatysfakcjonowa o mnie te zako czenie To w Dygocie by o moim zdaniem lepsze, stanowi o swoiste uzupe nienie oraz domkni cie do tego, co dzia o si na pocz tku Tutaj by o troch zbyt hm U yj s w metafizyczne oraz melancholijne , ale nie jestem do ko ca przekonana, czy one aby na pewno dobrze oddaj to, co uwa am Wiem, mas o ma lane Powiedzmy po prostu, e mi si nie podoba o, o Podsumowuj c Polecam fanom Ma eckiego Je eli jednak nie czytali cie jeszcze nic tego autora, to absolutnie zach cam do tego, by zacz od fenomenalnego Dygotu O rety jaka to jest dobra ksi ka Stoj c kiedy w kolejce po autograf autora s ysza am g osy os b stoj cych za mn , kt re m wi y, e ,,Dygotem Kuba Ma ecki tak wysoko postawi sobie poprzeczk , e kolejne jego powie ci mog temu nie dor wna Ja, po lekturze ,, lad w uwa am wprost przeciwnie Autor nie tylko trzyma poziom, jest coraz lepszy W ,, ladach nie ogranicza si do jednej historii, jednego ycia, jednego bohatera Mamy tu ca y kalejdoskop barw, s w i opowie ci, a przede wszystkim ludzi Ludzi, kt rzy s tak podobni do nas samych Mo e nawet s nami atwo si w tej ksi ce zatraci , ale mo na te znale siebie w postaciach, kt re poznajemy, a kt rych ycia cz si jak elementy uk adanki Jakub Ma ecki ma niesamowity dar pisania w taki spos b, e ka de zdanie, ka dy przecinek czy kropka maj znaczenie Przez t ksi k po prostu si p ynie.S ksi ki, kt re wci gaj mnie od pierwszych stron, kt re mnie bawi albo wzruszaj do ez Ma o jest natomiast takich, kt re g boko docieraj do mojego serca i wiadomo ci i kt re sprawiaj , e jestem tak dumna z rodzimych autor w. Dziewi tna cie opis w mierci powi zanych ze sob os b Dziewi tna cie prywatnych ko c w wiata i tyle samo obj mrocznego narratora Chcia em wyszuka odniesienie do poezji, bo ca y czas taka my l chodzi a mi po g owie Co pomi dzy Bluesem pogrzebowym Audena a Piosenk o ko cu wiata Mi osza Tak, to chyba niez e por wnanie.Nineteen descriptions of related peoples death Nineteen private ends of the world and same amount hugs of dark narrator I ve wanted to find a link to a poetry, because that idea had stucked in my mind during reading At the end it s something between Auden s Funeral Blues and A Song on the End of the World by Czeslaw Milosz Yup, that s a nice comparison. lady kontynuuj my li zamkni te w Dygocie , sposoby wprowadzania do narracji tego niepoj tego , by w gruncie rzeczy dotrze do sedna egzystencji Bohaterowie tych etiud bliscy ostatecznej kl ski szukaj sensu w tym wszystkim, co mieli szans prze y Co prawda pami jest ulotna i chybotliwa, ale to nic nie szkodzi wspomnienia tworz si same, zawracaj w postaci niezatartych obraz w, sensorycznych uniesie , ulotnych uczu Im dalej w opowie ci Ma eckiego, tym zag szcza si atmosfera, w powietrzu narasta oczekiwanie jak w u Roberta Altmana w Na skr ty , gdzie wyzwoleniem napi cia mo e by tylko trz sienie ziemi.Jakub Ma ecki nie musi ju niczego udowadnia podni s wysoko literack poprzeczk i niezmiennie, wytrwale d y do tego, by utrzyma j tak jak jest, a nawet jeszcze wy ej. Wielobarwny I Zaskakuj Cy Kalejdoskop Ludzkich Yciorys WKoniec Wiata Za Ka Dym Razem Wygl Da Inaczej Jest P Dz C Kul , B Yskiem Szk A, Odg Osem Pukania Do Drzwi Czasami Nadchodzi W Huku Czasami Cicho Kr Y Wok Sto UTadeusz Markiewicz Ginie Na Wojnie, Ale Nie Umiera Ca Y Pada Na Ziemi Z Rowerwan G Ow , Aby Od Tej Pory Trwa W Yciach Innych Jego Daleka Krewna, Bo Ena Czerska, Zostaje Po Wojnie Wiatowej S Awy Modelk I Uciekaj C Przed Sam Sob , Odciska Lad Na Ka Dym, Kogo Spotka Jej Ojciec, Ludwik, Ka Dego Dnia Budzi Si , Nie Wiedz C Kim Jest, A Jednak Pr Buje By Kim Kolejne Yciorysy Przeplataj Si Coraz G Ciej, Tworz C Niepokoj C Mozaik Rado Ci, T Sknoty I StrachuWojna, Mi O , Szale Stwo I Wspomnienia Mordercy, Kochankowie, Ofiary I Szale Cy Kryminali Ci, Muzykanci, O Nierze Oraz Gwiazdy Ekranu Ludzie Z Wielkimi Marzeniami I Przesz O Ci , O Kt Rej Chcieliby Zapomnie Ci, Kt Rzy Yj Tylko W Po Owie I Ci, Kt Rzy Chc Y Wiele RazyA Po R D Nich Co , O Czym Aden Z Nich Nie Ma Poj Cia

Pisarz, autor ksi ek B dy 2008 , Przemytnik cudu 2008 , Zaksi gowani 2009 , D ozef 2011 , W odbiciu 2011 , Odwrotniak 2013 i Dygot 2015.Napisa rownie kilkana cie opowiada og oszonych w prasie i w antologiach Prze o y z j zyka angielskiego wiele pozycji, mi dzy innymi Brudne wojny Jeremy ego Scahilla, Pary wyzwolony Antony ego Beevora, Moj prawd Mike a Tysona i zbi r koresponden

[Download] ➺ Ślady  ➿ Jakub Małecki – Uc0.info
  • Paperback
  • 297 pages
  • Ślady
  • Jakub Małecki
  • Polish
  • 15 January 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *